Evinize Genişlik Bolluk Bereket Getiren 8 Şey

Evinize Genişlik Bolluk Bereket Getiren 8 Şey. Evin b-ereketli olmasının bu sekiz yöntemi bize Kur’an-ı Kerim ve s-ünneti seniyede haber verilmiştir. Bu sekiz madde yapıldığı t-akdirde evde bereket eksik olmaz ve evde bol bereket olur.

Evinize Genişlik Bolluk Bereket Getiren 8 Şey

Birincisi evde bol bol K-ur’an-ı Kerim okumaktır. K-ur’an-ı Kerim öğretmek tecvidini öğrenmek onun ilmiyle uğraşmak ﻭَﻫٰـﺬَﺍ ﻛِﺘَﺎﺏٌ ﺍَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎﻩُ ﻣُﺒَﺎﺭَﻙٌ İşte bu (Kur’an) da, bereket kaynağı (EN’ÂM suresi 92. ayet) (Resmi:6/İniş:55 Hadis-i şerifte beyan edilir ki: “Bir ev, içinde K-ur’ân okunması sebebiyle o evde oturanlara genişlik, ferahlık verir. Orada melekler hazır bulunur. Ş*ytanlar k-açar, evin hayır ve bereketi artar. İçinde K-ur’ân okunmayan bir ev ise içindekilere dar gelir. O evde melekler gider, ş*ytanlar hazır bulunur, evin h-ayır ve bereketi de o olur.”(Darimi, Sünen: 2/429-430. Fezailü’l-Kur’ân 1.)  İkincisi ise besmele ve A-llahı z-ikirdir. Hazret-i Câbir (A-llah O’ndan razı olsun) der ki: “Resûlullah’ın (aleyhissalatü vesselâm) şöyle buyurduğun işittim: 2. Kişi evine girerken veya yemek yerken A-llah’ın ismini z-ikrederse (Be-smele çekerse), Ş*ytan, avanesine, ‘Burada sizin için gecelemek de yok, beslenmek de yoktur’ der. Kişi evine girerken veya yemek yerken A-llah’ın ismini z-ikrederse (Besmele çekerse), Ş*ytan, avanesine, ‘Burada sizin için gecelemek de yok, beslenmek de y-oktur’ der. Ama kişi evine girerken A-llah’ı z-ikretmezse, Ş*ytan, avanesine bu kez, ‘Geceleyeceğiniz yere kavuştunuz’ der. Kişi bir de A-llah’ı z-ikretmezse, Ş*ytan bu sefer, ‘Yatmaya da, yemeğe de kavuştunuz’ der.” Müslim, İçecekler 3. Üçüncüsü ise sadakadır. Evin bereketli olmasının sebeplerinden biri de sadakadır özellikle gizli verilen sadakadır. Çünkü efendimiz s-alllalahualeyhivesellem diyorki; (Gizli verilen sadaka, A-llah’ın gazabını söndürür.) [Beyheki] 4. Dördüncüsü ise silet-ü rahimdir. Çünkü efendimiz s-alllalahualeyhivesellem şöyle buyurmuştur, silet-ü rahim, güzel ahlak, güzel komşuluk, rızkı bollaştırır ve ömrü uzatır. Tirmizi. 5. Beşincisi ise; rızık talep etmede erken başlamak.Rızkı talep etmek için erken saatlerde çıkmak çünkü efendimiz s-alllalahualeyhivesellem (Ya R-abbi, işine erken gidenin çalışmasını bereketli kıl.) ebu davud.

6. Altıncısı ise N-amazı vaktinde kılmak geçirmemek, kaza yapmamak; ﻭَﺍْﻣُﺮْ ﺍَﻫْﻠَﻚَ ﺑِﺎﻟﺼَّﻠٰﻮﺓِ ﻭَﺍﺻْﻄَﺒِﺮْ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻟَﺎ ﻧَﺴْﭙَﻠُﻚَ ﺭِﺯْﻗًﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﻧَﺮْﺯُﻗُﻚَ ﻭَﺍﻟْﻌَﺎﻗِﺒَﺔُ ﻟِﻠﺘَّﻘْﻮٰﻯ Ailene n-amazı emret, kendin de ona sabırla devam et! Biz senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırıyoruz. S-onuç takvanındır! (TÂHÂ suresi 132. ayet) (Resmi:20 7. Yedinci A-llah’a hakkıyla tevekkül etmek; Hadisi şerifte; Eğer siz A-llah’a h-akkıyla tevekkül etseydiniz, kuşların sabah aç çıkıp akşam tok döndüğü gibi sizi rızklandırırdı! İbni Mace 4164 [10] 8. Sekizinci Sürekli istiğfar getirmek; kim istiğfar getirmeye devam ederse A-llah onu bütün s-ıkıntılarından kurtarır, bütün kederlerini giderir ve hiç ummadığı yerden rızıklandırır. (ebu, davud ibni mace, Ahmed) Evin bereketli olmasının kaynakları işte bunlardır. Her birini A-llah Teala ve resulü kitabında ve sünnetinde bize h-aber vermiştir. R-esulullahın s-allallahu aleyhivesellemin söyledikleride A-llah tealanın haber verdiği gibidir. çünkü A-yeti kerimede ; ﻣَﻦْ ﻳُﻄِﻊِ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝَ ﻓَﻘَﺪْ ﺍَﻃَﺎﻉَ ﺍﻟﻠّٰﻪَ ﻭَﻣَﻦْ ﺗَﻮَﻟّٰﻰ ﻓَﻤَﺎ ﺍَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎﻙَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺣَﻔٖﻴﻈًﺎ Kim p-eygambere itaat ederse, A-llah’a i-taat etmiş olur. Kim yüz çevirirse, bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. (NİSA suresi 80. ayet)

Loading...